Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów
Człowiek - najlepsza inwestycja!

Rozwój kadr regionalnej turystyki

Bezpłatne kursy:

:: Zawodowy ratownik WOPR ::

Kursy dla osób ze stopniem młodszego ratownika oraz ratownika WOPR
zamierzających uzupełnić kwalifikacje i uzyskać stopnie zawodowe
I edycja kursów: kwiecień-czerwiec 2011; II edycja - 2 połowa 2011

Dodatkowa rekrutacja na kurs Zawodowy Ratownik Wodny Pływalni

Dodano: 9.09.2011

Informujemy, że po zakończonej rekrutacji na kurs "Zawodowy ratownik WOPR" (KPP + ZRWP) posiadamy wolne miejsca na kurs Zawodowy Ratownik Wodny Pływalni.
Osoby zainteresowane przystapieniem do tego kursu prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych najpóźniej do 23 września br.
Kurs planowany jest w terminie 30 września - 2 października br.Wyniki rekrutacji

Dodano: 9.09.2011

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na kurs "Zawodowy ratownik WOPR" (KPP + ZRWP) oraz KPP.

Zajęcia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach kursu "Zawodowy ratownik WOPR" odbędą się
w sali szkoleniowej Ośrodka Szkoleniowego "System" w Koszalinie
ul. Spółdzielcza 5 (I piętro nad sklepem Torg)
Rozpoczynamy w sobotę o godz. 8.00

Wyniki rekrutacji "Zawodowy ratownik WOPR" - KPP oraz KPP + ZRWPływalni:
Lista osób zakwalifikowanych:   WOPR3/06   WOPR3/10   WOPR3/01   WOPR3/02   WOPR3/03   WOPR3/04   WOPR3/05   WOPR3/07   WOPR3/09   WOPR3/11   WOPR3/14   WOPR3/17   WOPR3/08   WOPR3/13   WOPR3/15  
Lista rezerwowa: WOPR3/18  
Osoby niezakwalifikowane: WOPR3/12   WOPR3/16  Przedłużenie rekrutacji na kurs Zawodowy ratownik WOPR III edycja i KPP do 8 września

Dodano: 5.09.2011

Rekrutacja na kurs "Zawodowy ratownik WOPR" (KPP + rat. wodny pływalni) oraz kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (tylko KPP) zostaje przedłużona do 8 września br. do godz. 16.30.Rekrutacja na kurs pt.
ZAWODOWY RATOWNIK WOPR III edycja (w programie: kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kurs na stopień zawodowy ratownik pływalni

Dodano: 08.08.2011


W ramach kolejnej edycji kursu uczestnicy wezmą udział w:
- kursie Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej (66 godz.)
oraz
- kursie zawodowy Ratownik Wodny Pływalni

TERMIN REKRUTACJI:
   09 sierpnia - 07 września 2011 roku
  Rekrutacja uzupełniająca na kurs zawodowy ratownik wodny pływalni - do 23 września 2011 r.

HARMONOGRAM KURSU:
- KPP: 10-11, 17-18, 24-25 września 2011 r.,
- ZRW Pływalni: 30 wrzesień, 1-2 październik 2011 r.
LICZBA UCZESTNIKóW:
ZRW Pływalni do 15 osób
KPP 12 osób

INFORMACJA O KURSIE:
W ramach kolejnej edycji kursu „Zawodowy ratownik WOPR” zorganizowany zostanie cykl szkoleń umożliwiających uczestnikom zdobycie kwalifikacji zawodowych, uprawniających do wykonywania zawodu ratownika wodnego pływalni zgodnie z nowymi przepisami.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się na kurs:

a)    „Ratownik wodny pływalni”  + Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
lub
b)    „Ratownik wodny pływalni (jeżeli już posiadają uprawnienia KPP)”

Pierwszeństwo w trakcie rekrutacji będą miału osoby które nie posiadają uprawnień KPP i przystąpią do kursu KPP + ZRW Pływalni. W drugiej kolejności na kurs będą przyjmowane osoby posiadające uprawnienia KPP, planujące uzupełnić kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu ratownika wodnego pływalni.

WAŻNE! W formularzu zgłoszeniowym należy podać posiadane kwalifikacje.

WYMAGANIA FORMALNE NA KURS (wg wytycznych Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego):
a) Ratownik Wodny Pływalni:
   – ukończony 18 rok życia,
   – ważna legitymacja członka WOPR,
   – stopień ratownik WOPR i karta identyfikacyjna,
   – ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny (dot. osób zgłaszających się wyłącznie na kurs zawodowego ratownika wodnego pływalni)
   – potwierdzenie odbycia w sumie 150 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 godzin stażu w stopniu ratownika WOPR w parku wodnym lub pływalni (można doliczyć 66 godz. KPP uzuyskane w w projekcie "Rozwój Kadr Regionalnej Turystyki");
   – bardzo dobra kondycja fizyczna - przed rozpoczęciem kursów test sprawnościowy!

Warunkiem przystąpienia do kursu "Zawodowy ratownik WOPR" jest zaliczenie sprawdzianu wstępnego:
1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50".
2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8'.
3. Przepłynięcie 25 m pod wodą bez wynurzania się na powierzchnię. Podczas płynięcia pod wodą wydobycie 3 obiektów umieszczonych w odległości 5 m od siebie przy czym 1 obiekt znajduje się w najgłębszym miejscu pływalni (toru).
Ze sprawdzianu wstępnego mogą być zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w przeciągu ostatniego roku jeden z dwóch pozostałych stopni zawodowych (ZRat. morski lub śródlądowy).

Oprócz w/w wymagań należy spełniać wymagania ogólne określone w Regulaminie udziału w projekcie wymienione poniżej.


Udział w kursie „Zawodowy ratownik WOPR" jest bezpłatny, gdyż kurs realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
   – ukończyła 18 lat,
   – zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
   – jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
   – nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
   – z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
   – posiada uprawnienia co najmniej młodszego ratownika WOPR,
   – złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
   1. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   2. zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
   3. kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela,
   4. kserokopie potwierdzające aktualne członkostwo w WOPR, posiadany stopień oraz inne zadeklarowane w formularzu zgłoszeniowym opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela.
Szczegółowe wytyczne dot. rekrutacji zawarte są w Regulaminie udziału w projekcie.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania
TERMIN I SPOSóB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ: Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)
do dnia 7 września 2011 roku do godz. 16:30


BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin

tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5Program kursu Zawodowy Ratownik WOPR - Ratownik Wodny Pływalni

Dodano: 15.06.2011


Do pobrania:

>>> Program kursu Zawodowy Ratownik WOPR 2 - Ratownik Wodny Pływalni 16-18 czerwca >>>Aktualny program kursu

Dodano: 03.06.2011


Do pobrania:

>>> Program kursu "Zawodowy ratownik WOPR" 25 maja - 12 czerwca >>>Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Zawodowy ratownik WOPR"

Dodano: 19.04.2011

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki", organizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", przedstawiamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Zawodowy ratownik WOPR", zgodnie z poniższą specyfikacją:
Specyfikacja warunków zamówienia - Zapytanie ofertowe
Oświadczenie - Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowegoWyniki rekrutacji na kursy "Zawodowy Ratownik WOPR"

Dodano: 07.04.2011

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na kursy "Zawodowy Ratownik WOPR".
W wyniku rekrutacji utworzone sostaną 2 grupy szkoleniowe:
I grupa odbędzie cykl szkoleniowy: kurs Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna + kurs Sternik Motorowodny + kurs na stopień ratownika WOPR
II grupa odbędzie cykl szkoleniowy: kurs Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna + kurs na tytuł zawodowy Ratownik Wodny Pływalni
Poniżej do pobrania lista osób zakwalifikowanych na kursy oraz plan zajęć.
Kurs KPP rozpoczynamy już 9 kwietnia br.
>>> Wyniki rekrutacji Zawodowy Ratownik WOPR + plan zajęć >>>Przedłużenie rekrutacji na kursy dla ratowników wodnych

Dodano: 23.03.2011


Rekrutacja na kurs "Zawodowy ratownik WOPR" zostaje przedłużona
do 31 marca br.
ZAWODOWY RATOWNIK WOPR

Aktualizacja: 23.03.2011

INFORMACJA O KURSIE:
W ramach kursu „Zawodowy ratownik WOPR” zorganizowany zostanie cykl szkoleń umożliwiających uczestnikom zdobycie kwalifikacji zawodowych, uprawniających do wykonywania zawodu ratownika wodnego zgodnie z nowymi przepisami.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się na kurs:

a)    „Ratownik wodny pływalni” 
lub
b)    „Ratownik wodny śródlądowy”

Kandydaci, którzy na dzień dzisiejszy nie spełniają wszystkich wymagań do przystąpienia do jednego z ww. kursów, mogą zadeklarować chęć uzupełnienia kwalifikacji poprzez przystąpienie do dodatkowych kursów, np. „Sternik motorowodny”, „Ratownik WOPR”, „Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna” i innych. Deklarację taką można przedstawić w formularzu zgłoszeniowym.

WAŻNE! W formularzu zgłoszeniowym należy podać posiadane kwalifikacje i/lub zaznaczyć brakujące, co pozwoli oszacować potrzeby zorganizowania danego kursu dodatkowego.

WYMAGANIA FORMALNE NA KURS (wg wytycznych Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego):
a) Ratownik Wodny Pływalni:
   – ukończony 18 rok życia,
   – ważna legitymacja członka WOPR,
   – stopień ratownik WOPR i karta identyfikacyjna,
   – ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny,
   – potwierdzenie odbycia w sumie 150 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 godzin stażu w stopniu ratownika WOPR w parku wodnym lub pływalni;

b) Ratownik Wodny Śródlądowy:
   – ukończony 18 rok życia,
   – ważna legitymacja członka WOPR,
   – stopień ratownik WOPR i karta identyfikacyjna,
   – ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowy Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny,
   – potwierdzenie odbycia w sumie 150 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 godzin stażu w stopniu ratownika WOPR na wodach śródlądowych i drugi patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie.

Oprócz w/w wymagań należy spełniać wymagania ogólne określone w Regulaminie udziału w projekcie wymienione poniżej.

HARMONOGRAM KURSU:
W zależności od potrzeb szkoleniowych zajęcia w ramach poszczególnych kursów pierwszej edycji „Zawodowego ratownika WOPR” rozpoczną się w marcu 2011 roku.

LICZBA UCZESTNIKóW: 15 osób

TERMIN REKRUTACJI:
   08 – 31 marca 2011 roku

Udział w kursie „Zawodowy ratownik WOPR" jest bezpłatny, gdyż kurs realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
   – ukończyła 18 lat,
   – zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
   – jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
   – nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
   – z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
   – posiada uprawnienia co najmniej młodszego ratownika WOPR (dotyczy edycji kursu na stopień ratownika WOPR0,
   – posiada uprawnienia co najmniej ratownika WOPR (dotyczy kursu KPP oraz na kursu stopień Ratownik Wodny Pływalni),
   – złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
   – poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   – zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
   – kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela,
   – kserokopie potwierdzające aktualne członkostwo w WOPR, posiadany stopień oraz inne zadeklarowane w formularzu zgłoszeniowym opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela.
Szczegółowe wytyczne dot. rekrutacji zawarte są w Regulaminie udziału w projekcie.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania
TERMIN I SPOSóB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ: Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)
do dnia 15 marca 2011 roku do godz. 16:30


BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin

tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5(c) ZKiP 2010