Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów
Człowiek - najlepsza inwestycja!

Rozwój kadr regionalnej turystyki

Bezpłatne kursy:

:: Kwalifikowana pomoc przedmedyczna ::

Kursy dla ratowników WOPR i st. ratowników WOPR
zamierzających uzupełnić kwalifikacje
z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
I edycja kursu: marzec 2011; II edycja: maj-czerwiec 2011

Wyniki rekrutacji

Dodano: 9.09.2011

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na kurs KPP w ramach kursu "Zawodowy ratownik WOPR"

Zajęcia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach kursu "Zawodowy ratownik WOPR" odbędą się
w sali szkoleniowej Ośrodka Szkoleniowego "System" w Koszalinie
ul. Spółdzielcza 5 (I piętro nad sklepem Torg)
Rozpoczynamy w sobotę o godz. 8.00

Wyniki rekrutacji "Zawodowy ratownik WOPR" w tym kandydaci na KPP:
Lista osób zakwalifikowanych:   WOPR3/06   WOPR3/10   WOPR3/01   WOPR3/02   WOPR3/03   WOPR3/04   WOPR3/05   WOPR3/07   WOPR3/09   WOPR3/11   WOPR3/14   WOPR3/17   WOPR3/08   WOPR3/13   WOPR3/15  
Lista rezerwowa: WOPR3/18  
Osoby niezakwalifikowane: WOPR3/12   WOPR3/16  Przedłużenie rekrutacji na kurs Zawodowy ratownik WOPR III edycja i KPP do 8 września

Dodano: 5.09.2011

Rekrutacja na kurs "Zawodowy ratownik WOPR" (KPP + rat. wodny pływalni) oraz kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (tylko KPP) zostaje przedłużona do 8 września br. do godz. 16.30.Rekrutacja na kurs "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Przedmedyczna"

Dodano: 18.08.2011

W ramach kursu "Zawodowy ratownik WOPR" można ubiegać się o uczestnictwo w samym kursie KPP.
Ilość miejsc jest zależna od liczby osób które zgłoszą się na kurs KPP + Ratownik Wodny Pływalni.
Rekrutacja na kurs KPP odbędzie się w ramach limitu miejsc (12 osób) niewykorzystanych przez chętnych do udziału w kursie "Zawodowy ratownik WOPR".

Kurs "Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna" przeznaczony jest dla osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, posiadających uprawnienia ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR.
Zajęcia, przygotowane zgodnie z wytycznymi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zostaną przeprowadzone przez specjalistyczną kadrę dydaktyczną w czasie 66 godzin szkoleniowych.

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie tytułu ratownika i wydaniem zaświadczenia (zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozp. min. Zdrowia z dn. 19.03.2007r.), uprawniającym do dalszego wykonywania pracy ratownika/st. ratownika WOPR (pod warunkiem posiadania pozostałych aktualnych uprawnień wymaganych przez WOPR).
Posiadanie tytułu ratownika KPP pozwala również ratownikom WOPR i st. ratownikom WOPR na uzyskanie aktualnych stopni zawodowych (r. wodny pływalni, śródlądowyzgodnie z nowymi przepisami WOPR.


Uwaga! Warunkiem ukończenia kursu i dopuszczenia do egzaminu jest 100% obecność na zajęciach.

HARMONOGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują łącznie 66 godz. szkoleniowych i odbędą się w trybie weekendowym w dniach:
- 10 - 11 września 2011 r.
- 17 - 18 września 2011 r.
- 24 - 25 września 2011 r.

LICZBA UCZESTNIKóW: max. 12 osób w zalezności od dostępnych miejsc w ramach kursu "Zawodowy ratownik WOPR"

TERMIN REKRUTACJI:
09 sierpnia - 07 września 2011 roku


Udział w kursie "Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna" jest bezpłatny, ponieważ kurs realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
- jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
- nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
- z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
- posiada uprawnienia co najmniej ratownika WOPR,
- złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
- poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
- kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: "Za zgodność z oryginałem" oraz datą i czytelnym podpisem właściciela,
- kserokopie potwierdzające aktualne członkostwo w WOPR, posiadany stopień oraz inne zadeklarowane w formularzu zgłoszeniowym opatrzone klauzulą: "Za zgodność z oryginałem" oraz datą i czytelnym podpisem właściciela.
Szczegółowe wytyczne dot. rekrutacji zawarte są w Regulaminie udziału w projekcie.


Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania
TERMIN I SPOSóB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ: Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu) do dnia 07 września 2011 roku (środa) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel. 94 342 27 70 wew. 5.Aktualny program kursu

Dodano: 03.06.2011


Do pobrania:

>>> Program kursu "Kwalifikowana pomoc przedmedyczna" 4-19 czerwca >>>Przedłużenie rekrutacji na kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla ratowników wodnych

Aktualizacja: 26.05.2011


Rekrutacja na kurs pod nazwą "Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna" (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc) zostaje przedłużona
- do 2 czerwca


Plan zajęć:
   – 04 – 05 czerwca 2011r.
   – 11 – 12 czerwca 2011r.
   – 18 – 19 czerwca 2011r.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobraniaRekrutacja uczestników II edycji kursu Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna

Dodano: 13.04.2011

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otwieramy rekrutację na 2 edycję kursu "Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna".
Rekrutacja potrwa od 13 kwietnia do 05 maja 2011 roku.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
a) I termin (4 miejsca)
b) II termin (12 miejsc)

HARMONOGRAM KURSU - II edycja:
Zajęcia obejmują łącznie 66 godz. szkoleniowych i odbędą się w trybie weekendowym (w soboty i niedziele w godz. 8:00 - 19:00) w następujących terminach:

a)    I termin (4 miejsca)
   – 14 – 15 maja 2011r.
   – 21 – 22 maja 2011r.
   – 28 – 29 maja 2011r.
 
b)    II termin (12 miejsc)
   – 04 – 05 czerwca 2011r.
   – 11 – 12 czerwca 2011r.
   – 18 – 19 czerwca 2011r.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania

Więcej informacji poniżej:


KWALIFIKOWANA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Aktualizacja: 13.04.2011


INFORMACJE O KURSIE:

Kurs „Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna” przeznaczony jest dla osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, posiadających uprawnienia ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR. Zajęcia, przygotowane zgodnie z wytycznymi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zostaną przeprowadzone przez specjalistyczną kadrę dydaktyczną w czasie 66 godzin szkoleniowych.

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie tytułu ratownika i wydaniem zaświadczenia (zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozp. min. Zdrowia z dn. 19.03.2007r.), uprawniającym do dalszego wykonywania pracy ratownika/st. ratownika WOPR (pod warunkiem posiadania pozostałych aktualnych uprawnień wymaganych przez WOPR).
Posiadanie tytułu ratownika KPP pozwala również ratownikom WOPR i st. ratownikom WOPR na uzyskanie aktualnych stopni zawodowych (r. wodny pływalni, śródlądowyzgodnie z nowymi przepisami WOPR.


Uwaga! Warunkiem ukończenia kursu i dopuszczenia do egzaminu jest 100% obecność na zajęciach.


HARMONOGRAM KURSU - I edycja:
Zajęcia obejmują łącznie 66 godz. szkoleniowych i odbędą się w trybie weekendowym w dniach:
   – 11 – 13 marca 2011r.
   – 18 – 20 marca 2011r.
   – 25 – 27 marca 2011r.

LICZBA UCZESTNIKóW: 12 osób

TERMIN REKRUTACJI - I edycja:
   08 luty - 10 marca 2011 roku


HARMONOGRAM KURSU II edycja:
Zajęcia obejmują łącznie 66 godz. szkoleniowych i odbędą się w trybie weekendowym (w soboty i niedziele w godz. 8:00 – 19:00) w następujących terminach:
a)    I termin (4 miejsca)
   – 14 – 15 maja 2011r.
   – 21 – 22 maja 2011r.
   – 28 – 29 maja 2011r.
 
b)    II termin (12 miejsc)
   – 04 – 05 czerwca 2011r.
   – 11 – 12 czerwca 2011r.
   – 18 – 19 czerwca 2011r.
 
LICZBA UCZESTNIKóW: 16 osób

TERMIN REKRUTACJI - II edycja:
   13 kwietnia - 5 maja 2011 roku


Udział w kursie „Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna" jest bezpłatny, ponieważ kurs realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
   – ukończyła 18 lat,
   – zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
   – jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
   – nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
   – z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
   – posiada uprawnienia co najmniej ratownika WOPR,
   –  złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
   – poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   – zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
   – kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela,
   – kserokopie potwierdzające aktualne członkostwo w WOPR, posiadany stopień oraz inne zadeklarowane w formularzu zgłoszeniowym opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela.
Szczegółowe wytyczne dot. rekrutacji zawarte są w Regulaminie udziału w projekcie.


Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania
TERMIN I SPOSóB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ: Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)
I edycja: do dnia 10 marca 2011 roku (poniedziałek) do godz. 16:30

II edycja: do dnia 5 maja 2011 roku (czwartek) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel. 94 342 27 70 wew. 5.Program I edycji kursu Kwalifikowana Pomocy Przedmedyczna

Dodano: 11.03.2011

Informujemy, że kurs odbędzie się w Koszalinie w dniach:
   – 12 – 13 marca 2011r.
   – 19 – 20 marca 2011r.
   – 26 – 27 marca 2011r.
Miejsce zajęć:
Sala szkoleniowa Ośrodka Szkoleniowego "System"
ul. Spółdzielcza 5 (I piętro nad sklepem Torg)
Rozpoczynamy w sobotę o godz. 8.00
Do pobrania: Program kursu Kwalifikowana Pomoc PrzedmedycznaPrzedłużenie rekrutacji na kurs KPP dla ratowników wodnych

Dodano: 07.03.2011


Rekrutacja na kurs "Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna" zostaje przedłużona do 10 marca br.Człowiek - najlepsza inwestycja

www.efs.gov.pl

Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2011